چلوکباب ها شامل انواع کباب کوبیده گوسفندی و گوساله ای و مرغ و... به همراه برنج